Algemene voorwaarden voor een vermelding als accommodatie op de Drie Bronnen Pelgrimsroute website
1. Het accommodatieoverzicht op de Drie Bronnen Pelgrimsroute-website is een service aan wandelaars en aan aanbieders van accommodaties in de buurt van het Drie Bronnen Pelgrimsroute en dient enkel ter informatie en promotie van accommodaties die mede ten dienste staan van Drie Bronnen Pelgrimsroute wandelaars.
2. Onder accommodaties worden in dit verband verstaan: gelegenheden voor overnachting in de buurt van de route en gelegenheden voor het aanbieden of nuttigen van eten en drinken langs de route.
3. Een vermelding bestaat uit een verzameling data en/of gegevens die door de accommodatiehouder zijn verstrekt en die betrekking hebben op één accommodatie. 4. Een vermelding op de Drie Bronnen Pelgrimsroute website is uitsluitend bedoeld voor het aanbieden en promoten van accommodaties aan Drie Bronnen Pelgrimsroute wandelaars.
5. Het is niet toegestaan om in een vermelding te verwijzen naar andere producten of diensten van dezelfde of andere aanbieders, of om daarvoor reclame te maken.
6. Het is niet toegestaan om accommodaties aan te bieden die gebruikt worden voor handelingen of op een wijze die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet en regelgeving; die in strijd is met de goede zeden, of die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de inhoud van de vermelding op de Drie Bronnen Pelgrimsroute website.
7. Het aanbod, de kwaliteit en de levering van waren en diensten aan gebruikers van accommodaties is de volledige verantwoordelijkheid van de accommodatiehouder.
8. Het is de accommodatiehouder niet toegestaan om producten of diensten aan te bieden die een inbreuk vormen op het merkrecht van de stichting Sufi Trail, zonder over een daarvoor toepasselijke licentie te beschikken.
9. De stichting Sufi Trail is op geen enkele wijze een partij in overeenkomsten of transacties die tot stand komen tussen de accommodatiehouder en Drie Bronnen Pelgrimsroute-wandelaars of andere gasten. De stichting Sufi Trail aanvaard derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade of gevolgschade die door accommodatiehouders of gebruikers van accommodaties wordt geleden.
10. De stichting Sufi Trail heeft te allen tijde het recht om de route van het Drie Bronnen Pelgrimsroute te wijzigen. De accommodatiehouder kan geen enkel recht ontlenen aan het precieze routeverloop van het Drie Bronnen Pelgrimsroute ten tijde van het realiseren van een vermelding op de website.
11. De stichting Sufi Trail neemt klachten van gebruikers van de accommodaties die via de Drie Bronnen Pelgrimsroute website worden aangeboden serieus. Alleen schriftelijk ingediende klachten worden in behandeling genomen. De stichting Sufi Trail stelt de accommodatiehouder in kennis van de inhoud van klachten die over zijn of haar accommodatie zijn ingediend. Bij herhaaldelijke klachten over de accommodatie kan de stichting Sufi Trail besluiten om de vermelding te beëindigen. In dat geval wordt de accommodatiehouder hiervan in kennis gesteld.
12. De accommodatiehouder kan een vermelding (basisvermelding) realiseren op het accommodatieoverzicht op de Drie Bronnen Pelgrimsroute website door het aanmaken van een account. De accommodatiehouder moet de toegang tot zijn of haar account afschermen voor onbevoegden door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. De stichting Sufi Trail mag ervan uitgaan dat al hetgeen gebeurd vanaf het account van de accommodatiehouder, na aanmelding met de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van de accommodatiehouder gebeurt. De accommodatiehouder is aansprakelijk voor deze handelingen en voor de gevolgen ervan. In het geval van vermoeden van misbruik van het account moet de accommodatiehouder de stichting Sufi Trail hiervan onmiddellijk in kennis stellen de inloggegevens wijzigen.
13. Naast de basisvermelding die door de accommodatiehouder is aangemaakt en die door hem of haar wordt beheerd, kan de accommodatiehouder aanvullende vermeldingen aanvragen op de etappekaart (kaartvermelding) of de etappepagina (advertentievermelding) op de Drie Bronnen Pelgrimsroute website. Deze vermeldingen worden gerealiseerd door de stichting Sufi Trail en verwijzen altijd naar de basisvermelding.
14. Door het aanleveren of plaatsen van foto’s door de accommodatiehouder voor de basisvermelding, kaartvermelding of advertentievermelding geeft de accommodatiehouder aan het recht te hebben om deze foto’s te publiceren. De accommodatiehouder is volledig verantwoordelijk voor claims van derden wegens inbreuken op auteursrechten of kopijrechten.
15. Kaart- of advertentievermeldingen worden geplaatst op de routepagina waaraan de accommodatie is gelegen. Accommodaties die tot maximaal 2 km afstand van het begin of einde van de route liggen kunnen nog tot behorend bij die etappe gerekend worden.
16. Advertenties van accommodaties worden op de route pagina geplaats. Wanneer de route pagina reeds 9 advertenties bevat kan de stichting Sufi Trail besluiten om de advertentie op een ander pagina te plaatsen.
17. De stichting Sufi Trail kan kaartvermeldingen die verder dan 2 km van de actuele route van het Drie Bronnen Pelgrimsroute verwijderd zijn weigeren wanneer de plaatsing van de vermelding het kaartoverzicht op de website negatief beïnvloed.
18. De stichting Sufi Trail kan een nieuwe advertentievermelding weigeren wanneer het aantal van 9 advertentievermeldingen op route pagina is bereikt.
19. Wanneer een basisvermelding wordt beëindigd, vervallen tevens eventuele kaart- of advertentievermeldingen die naar die basisvermelding verwijzen.
20. De stichting Sufi Trail spant zich in om haar website inclusief het accommodatieoverzicht zo goed mogelijk te laten functioneren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van de prestaties ervan en kan ook niet de ononderbroken beschikbaarheid ervan garanderen.
21. De stichting Sufi Trail heeft het recht om de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, de aanpassing of verbetering van de website. De stichting Drie Bronnen Pelgrimsroute spant zich in om deze onderbrekingen zo kortdurend mogelijk te laten zijn.
22. De stichting Sufi Trail heeft het recht om de functionaliteit van het platform waarop de vermelding is gerealiseerd aan te passen. De stichting Sufi Trail zal de accommodatiehouders informeren over uitbreidingen of beperkingen van gebruiksmogelijkheden die hiervan het gevolg zijn.

23. Bij het realiseren van een vermelding betaalt de accommodatiehouder een vergoeding aan de stichting Sufi Trail volgens de tarieven die op de website van de stichting Sufi Trail staan vermeld. Deze vergoeding geeft recht op publicatie van de vermelding voor een periode van 365 aaneengesloten dagen. Deze periode gaat in op het moment van publicatie van de vermelding door de accommodatiehouder. Na afloop van deze periode wordt de vermelding automatisch beëindigd, tenzij de accommodatiehouder de publicatie ervan verlengt door opnieuw een vergoeding te betalen tegen de op dat moment geldende tarieven.
24. De stichting Sufi Trail behoudt zich het recht voor om een vermelding op de website zonder opgaaf van redenen te weigeren of te beëindigen. Eventueel reeds betaalde vergoedingen worden in dat geval gerestitueerd.
25. Eventueel reeds betaalde vergoedingen voor kaart- of advertentievermeldingen die overeenkomstig punt 17 of 18 worden geweigerd worden door de stichting Sufi Trail gerestitueerd aan de accommodatiehouder.
26. Bij beëindigen van de vermelding op initiatief van de stichting Sufi Trail, zal de stichting Sufi Trail de vergoeding restitueren naar rato van de periode waarvan geen gebruik wordt gemaakt van de vermelding, tenzij de vermelding is beëindigd wegens strijdigheid met deze algemene voorwaarden. In dat geval is er geen recht op restitutie.
27. De accommodatiehouder kan de vermelding van de accommodatie op de Drie Bronnen Pelgrimsroute-website op elk gewenst moment aanpassen of beëindigen. Het beëindigen van de vermelding op initiatief van de accommodatiehouder geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding voor de periode waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van een vermelding.
28. De door de stichting Sufi Trail te verwerken persoonsgegevens die verband houden met het realiseren van een vermelding op haar website worden verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe de stichting Sufi Trail hiermee omgaat is te vinden in de privacyverklaring.
29. De stichting Sufi Trail behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Accommodatiehouders worden hierover geïnformeerd door de Stichting Sufi Trail. Niet inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kan contact opgenomen worden met de Stichting Sufi Trail via:
Stichting Sufi Trail Friends of Rumi and Khorasan Saints
Hagestraat 10-A
2011CV Haarlem
info@sufitrail.com
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 3 mei 2021

Share This